advocaat-groningen.com

Voor u de juiste advocaat!

Heeft u een vraag over schadevergoedingen?  


Raadpleeg dan een jurist aansprakelijkheidsrecht!


Heeft iemand schade toegebracht aan uw goederen en weigert de schadeveroorzakende partij de schade te vergoeden? Bent u aansprakelijk gesteld voor schade, maar heeft u de schade niet veroorzaakt of bestrijdt u de hoogte van de geclaimde schade?

 

In deze gevallen komt het aansprakelijkheidsrecht ‘om de hoek kijken’.

 

In artikel 6:162 BW is het leerstuk van de onrechtmatige daad opgenomen. In dat wetsartikel is het volgende bepaald:

 

Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

 

Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

 

Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

Problemen kunnen ontstaan als onduidelijk is of een bepaalde gedraging aan een aansprakelijk gestelde partij kan worden toegerekend of indien niet duidelijk is wanneer er sprake is van de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

 

Schade kan ook veroorzaakt worden door kinderen of door dieren. Verder is in de wet een groot aantal regelingen opgenomen over aansprakelijkheid op grond van gevaarlijke opstallen, gevaarlijke stoffen, productaansprakelijkheid etc.


Ook over de hoogte van de schadevergoeding zal vaak discussie ontstaan. De wet zegt hierover dat 'voor vergoeding slechts in aanmerking komt de schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend.' Het is goed om te weten dat advocaat-groningen.com het aansprakelijkheidsrecht tot in de puntjes beheerst. 

 

Bent u aansprakelijk gesteld voor schade of wilt u geleden schade verhalen op een aansprakelijke partij (of op diens WA-verzekeraar), neem dan contact met ons op middels het contactformulier of door het sturen van een e-mail:  info@advocaat-groningen.com 


Uiteraard kunt u ook bellen. U krijgt dan direct een advocaat aan de lijn. 

Telefoonnummer: 0594 85 73 63